Full Turn – Discus

Full Turn – Ball

Step in Turn – Discus

Step in Turn – Ball

Half Turn – Discus

Half Turn – Ball

Stand Throw – Discus

Stand Throw – Ball